AFŽ Arhiv

ARHIV ANTIFAŠISTIČKE BORBE ŽENA BOSNE I HERCEGOVINE I JUGOSLAVIJE

Ovdje su svjedočanstva o masovnoj borbi žena,
svjedočanstva jedne generacije za koju nije bilo dilema.
Revolucija ima svoje pjesme, svoje zastave, svoju krv.
“Sve za front”.

“Žena danas”, broj 275

Naš zadatak je očuvati i obznaniti istorijske dokaze o radu i djelovanju Antifašističkog fronta žena Bosne i Hercegovine, učešću žena u Naroodnooslobodilačkoj borbi i izgradnji socijalističke Jugoslavije.  Arhiva ima za cilj motivirati naše nove borbe, na frontovima koje trebamo utvrditi, u brojnim bitkama koje trebamo izvojevati. Revolucija se dogodila. Započnimo još jednu!

Antifašistički front žena osnovan je 6.12.1942. godine u Bosanskom Petrovcu, a (samo)ukinut septembra 1953. godine u Beogradu.  Bio je to najmasovniji pokret žena na našim prostorima i šire, koji je na izvanredan način doprinio borbi protiv fašizma, općoj ravnopravnosti žena, ali i slobodi i emanipaciji jugoslovenskog društva u cjelosti. Svojim učešćem u Narodnooslobodilačkoj borbi žene su izborile legitimitet najveće revolucijske tekovine, a to je ravnopravnost. Godine 1945. u Ustavu nove Jugoslavije stajalo je: “Žene su ravnopravne sa muškarcima u svim područjima državnog, privrednog i društveno-političkog života (…) Za jednak rad žene imaju pravo na jednaku platu kao i muškarci i uživaju posebnu zaštitu u radnom odnosu. Država naročito štiti interese majke i djeteta osnivanjem porodilišta, dječijih domova i obdaništa i pravo majke na plaćeni dopust prije i poslije porođaja.” Nakon rata AFŽ se angažovao na obnovi ratom razrušene zemlje, posebno na rješavanju zdravstvenih, socijalnih i kulturnih pitanja. Naročito je bio značajan njihov kulturno - prosvjetni rad, unutar kojeg su se organizirale masovne akcije opismenjavanja, kao i angažman na osvještavanju i uključivanju žena u obrazovni, politički i ekonomski sistem. Antifašistički front žena vremenom je izrastao u snažan društveno-politički faktor socijalističke Jugoslavije. Ipak, 1953. godine, odlukom Narodnog fronta, došlo je do njegovog ukidanja. Sa AFŽ-om prestaje i emancipatorsko i ujedinjeno djelovanje žena na prostoru bivše Jugoslavije.


ARCHIVE OF ANTIFASCIST STRUGGLE OF WOMEN OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND YUGOSLAVIA 

 

Here are the testimonies of women’s mass struggle,
the testimonies of a generation for which there was no dilemma.
The revolution has its songs, its flag, and its blood.
"All for the front."

"Woman Today", number 275

Our task is to preserve and make known historical evidence about the work and activities of the Antifascist  Front of Women  of Bosnia and Herzegovina and Yugoslavia, as well as about women’s participation in the People's Liberation Struggle and in the building of Socialist Yugoslavia. The Archive aims to motivate our new struggles— on fronts that we need to identify, in numerous battles that we need to win. The revolution has taken place. Let’s start another one!

The Antifascist Front of Women was established on June 12, 1942 in Bosanski Petrovac, and (self)dismantled in September 1953 in Belgrade. The largest mass women’s movement in our region and beyond, it made extraordinary contributions not only to the fight against fascism and to the general equality of women, but also to the freedom and emancipation of Yugoslav society as a whole. The contributions made in the People's Liberation Struggle carved out the legitimacy of the revolution's greatest achievement, that is: equality. The 1945 Constitution of the new Yugoslavia stated: "Women are equal to men in all areas of state, economic and socio-political life (...) Women are entitled to the same pay as men for equal work, and enjoy special protection in employment. The State especially protects the interests of mothers and children by establishing maternity hospitals, children's homes and child care centers, as well as the mother's right to paid leave before and after childbirth." After the war, the Antifascist  Front of Women engaged in reconstructing the war-torn country, especially addressing health, social and cultural issues. Their cultural-educational work – wherein they organized mass literacy campaigns – was particularly significant, as was their engagement in raising awareness and broadening women’s inclusion in the educational, political and economic system. The Antifascist  Front of Women eventually grew into a powerful socio-political factor in Socialist Yugoslavia. However, in 1953, the People's Front decided to abolish it. With the dissolution of the Antifascist Front of Women, women’s emancipatory and united activities in the former Yugoslavia ceased to exist.